Cà phê Đặc biệt – 70% Robusta, 30% Arabica – Bơ

Cà phê Đặc biệt - 70% Robusta, 30% Arabica - Bơ

Cà phê Đặc biệt – 70% Robusta, 30% Arabica – Bơ

ca phe pha mya pha phin gia si