Cà phê thu hái 100% quả chín được Hợp tác xã Ea Tân (huyện Krông Năng) phơi trong nhà lồng sau khi sơ chế

Cà phê thu hái 100% quả chín được Hợp tác xã Ea Tân (huyện Krông Năng) phơi trong nhà lồng sau khi sơ chế

Cà phê thu hái 100% quả chín được Hợp tác xã Ea Tân (huyện Krông Năng) phơi trong nhà lồng sau khi sơ chế

ca phe pha mya pha phin gia si