Sản phẩm cà phê đặc sản của HTX Ea Tân (huyện Krông Năng).

Sản phẩm cà phê đặc sản của HTX Ea Tân (huyện Krông Năng).

Sản phẩm cà phê đặc sản của HTX Ea Tân (huyện Krông Năng).

ca phe pha mya pha phin gia si