Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững

Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) là đơn vị quản lý Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững và chịu trách nhiệm xác định, duy trì và xem xét tài liệu này định kỳ. GCP là một hiệp hội thành viên gồm nhiều bên liên quan nhằm nâng cao tính bền …

Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững Read More »