Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững

Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững

Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) là đơn vị quản lý Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững và chịu trách nhiệm xác định, duy trì và xem xét tài liệu này định kỳ. GCP là một hiệp hội thành viên gồm nhiều bên liên quan nhằm nâng cao tính bền vững của ngành cà phê. Các Thành viên GCP được thống nhất theo một tầm nhìn chung để cùng làm việc hướng tới một ngành cà phê phát triển mạnh và bền vững cho các thế hệ sau. Các thành viên bao gồm các nhà sản xuất cà phê, thương mại, rang xay, bán lẻ, tiêu chuẩn bền vững và xã hội dân sự, chính phủ và các nhà tài trợ.

ca phe gia si

Trích dẫn nội dung. Vui lòng xem bản đầy đủ trong tài liệu pdf

BỘ QUY TẮC THAM CHIẾU VỀ CÀ PHÊ BỀN VỮNG

CÙNG NHAU THÚC ĐẨY SỰ BỀN VỮNG

Giới thiệu

Cà phê là động lực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của hơn 50 quốc gia xuất khẩu cà phê và đóng góp quan trọng cho môi trường dưới dạng một khu rừng sản xuất. Hơn 25 triệu gia đình phụ thuộc vào canh tác cà phê để sinh sống và có khoảng 12,5 triệu trang trại sản xuất cà phê, phần lớn trong số đó được sở hữu bởi những nông hộ nhỏ. Trong số đó, khoảng một phần tư các nông hộ do phụ nữ làm chủ và người phụ nữ đóng góp 70% nhân lực trong sản xuất cà phê. Tuy nhiên, những thách thức đang diễn ra bao gồm lợi nhuận của người sản xuất giảm sút và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đang bị làm trầm trọng thêm bởi đại dịch toàn cầu đang gây nguy hiểm cho sự đóng góp của sản xuất cà phê cho nền kinh tế địa phương và các kết quả bền vững đạt được trong những năm qua. Kết quả là, sự quan tâm của người sản xuất trẻ tuổi tham gia vào kinh doanh cà phê đã giảm trong những năm qua.

Một trong những chìa khóa để ngành cà phê giải quyết những thách thức này và thúc đẩy sự bền vững cũng như sự thịnh vượng của người sản xuất là một khuôn khổ chung cho hành động tập thể và trách nhiệm chung. Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững đóng vai trò như một hướng dẫn cho tất cả người sản xuất cà phê, bắt đầu hoặc đang tiến bước trên hành trình phát triển bền vững của họ, bằng cách thiết lập một ngôn ngữ chung. Nó góp phần vào sự hiểu biết chung về tính bền vững cơ bản cho các bên liên quan trong ngành cà phê thuộc khối công, khu vực tư nhân và các TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, cũng như có sự đo lường và giám sát phù hợp nhằm tăng cường sản xuất và tiêu thụ cà phê bền vững

Diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) là đơn vị quản lý Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững và chịu trách nhiệm xác định, duy trì và xem xét tài liệu này định kỳ. GCPlà một hiệp hội thành viên gồm nhiều bên liên quan nhằm nâng cao tính bền vững của ngành cà phê. Các Thành viên GCP được thống nhất theo một tầm nhìn chung để cùng làm việc hướng tới một ngành cà phê phát triển mạnh và bền vững cho các thế hệ sau. Các thành viên bao gồm các nhà sản xuất cà phê, thương mại, rang xay, bán lẻ, tiêu chuẩn bền vững và xã hội dân sự, chính phủ và các nhà tài trợ.

PHẠM VI

Là một tài liệu tham khảo toàn cầu, Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững là một khuôn khổ cho các nền tảng của tính bền vững ở các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường cho sản xuất và sơ chế cà phê nhân trên toàn thế giới. Sự hiểu biết chung về tính bền vững cơ bản tại các khâu sản xuất và sơ chế là điều kiện tiên quyết, nhưng không phải là công cụ duy nhất để thúc đẩy chương trình nghị sự về tính bền vững trong ngành cà phê. Những đổi mới và các phương pháp tiếp cận khác ở cấp nông hộ và dọc theo chuỗi cung ứng (ví dụ, các phương pháp tiếp cận theo vùng và cảnh quan) sẽ có nhiều tác động hơn nếu có một nền tảng chung để xây dựng.

Trong khi Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững bao gồm phần đầu của chuỗi cung ứng, thì các tác nhân ở cuối chuỗi được kỳ vọng sẽ chia sẻ trách nhiệm về tính bền vững. Điều này bao gồm việc hỗ trợ và khuyến khích các nỗ lực của các nhà sản xuất cà phê nhằm giới thiệu, duy trì và vượt ra ngoài các nguyên tắc cơ bản này trên tất cả các khía cạnh, cũng như thúc đẩy các hoạt động mua bán và truy xuất nguồn gốc cung ứng một cách công bằng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG BỘ QUY TẮC THAM CHIẾU VỀ CÀ PHÊ BỀN VỮNG

Là một tài liệu tham khảo toàn cầu, Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững có thể được các bên liên quan khác nhau sử dụng theo nhiều cách khác nhau, ví dụ:

  • Các nhà sản xuất cà phê như một tài liệu tham khảo để đánh giá các thực hành của họ đối với các nguyên tắc và thực hành bền vững cơ bản và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
  • Các nhà quản lý của các nhóm nhà sản xuất như một tài liệu tham khảo để hiểu hiện trạng của mỗi nhà sản xuất riêng lẻ liên quan đến các thực hành bền vững cơ bản và xác định các lĩnh vực để cải thiện cho từng cá nhân hoặc theo nhóm. Ngoài ra, để đánh giá hoạt động của chính họ dựa trên các nguyên tắc và thực hành chỉ liên quan đến các nhóm.
  • Thương nhân, nhà rang xay và nhà bán lẻ như một tài liệu tham khảo cho các chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, các chương trình tìm nguồn cung ứng và xuất xứ có trách nhiệm và cho các cam kết của họ về nguồn cung ứng có trách nhiệm/bền vững.
  • Các cơ quan quản lý địa phương/chính phủ tham gia vào các phương pháp tiếp cận cảnh quan cà phê sử dụng tài liệu làm cơ sở để xác định sản xuất bền vững.
  • Các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư như một tài liệu tham khảo về tính bền vững cơ bản trong ngành cà phê, có thể cung cấp các tiêu chí đủ điều kiện cho các khoản đầu tư.
  • Các cơ quan tài trợ và tổ chức phi chính phủ như một tài liệu tham khảo về tính bền vững cơ bản trong lĩnh vực cà phê, có thể cung cấp thông tin về thiết lập các chương trình, dự án và đầu tư.
  • Các hệ thống chứng nhận, tiêu chuẩn và chương trình bền vững và các tác nhân trong chuỗi cung ứng kết hợp với Tiêu chí hoạt động theo Cơ chế tương đương GCP, để đánh giá các hệ thống/chương trình đó dựa trên các Nguyên tắc và Thực hành được nêu trong Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững cho các mục đích khẳng định tín nhiệm và/hoặc để đủ điều kiện cho GCP lập báo cáo về Tình hình thu mua cà phê bền vững.
  • Chính phủ ở các nước sản xuất cà phê và các diễn đàn như một tài liệu tham khảo làm cơ sở cho các chiến lược và kế hoạch phát triển cà phê bền vững của quốc gia (ví dụ: được sử dụng để xây dựng Chương trình Bền vững Quốc gia và các chương trình dịch vụ khuyến nông).

ÁP DỤNG

Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững là một khung tham chiếu chứ không phải là một công cụ để đo lường tính bền vững ở cấp độ nông hộ. Có nhiều tiêu chuẩn và chương trình bền vững đáng tin cậy với các hệ thống đang được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững không nhằm cạnh tranh hoặc thay thế các quy tắc này mà được coi là ngôn ngữ chung cho tính bền vững cơ sở. Trong những năm gần đây, GCP đã phát triển một cơ chế riêng biệt để cho phép người sử dụng các kế hoạch, tiêu chuẩn và các chương trình khác nhau xác định cách chúng liên quan đến Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững.

Đây được gọi là Cơ chế Tương đương, cho phép đánh giá liệu các tiêu chuẩn và chương trình bền vững có thể được coi là tương đương với Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững này hay không. Cơ chế tương đương của GCP không chỉ đánh giá xem các Nguyên tắc và Thực hành trong Bộ Quy tắc Tham chiếu về Cà phê Bền vững có được đưa vào hay không mà còn đánh giá cách thức thực hiện các yêu cầu đó (Tiêu chí hoạt động). Các Tiêu chí Hoạt động bao gồm các yếu tố như dữ liệu, đảm bảo, truy xuất nguồn gốc và các tuyên bố. Để biết thêm thông tin về Cơ chế tương đương GCP, hãy xem liên kết này:

https://bit.do/GCP_EM

Các kế hoạch, tiêu chuẩn và chương trình bền vững được coi là tương đương với Quy tắc tham chiếu về tính bền vững của cà phê có đủ điều kiện để được đưa vào Báo cáo tập thể của GCP về việc thu mua cà phê bền vững. Kết quả báo cáo Tổng hợp GCP hàng năm cung cấp cái nhìn về khối lượng và nguồn gốc của việc mua cà phê bền vững của các nhà rang xay và bán lẻ. Để biết thêm thông tin về Báo cáo tập thể GCP, hãy xem liên kết này:

https://www.globalcoffeeplatform.org

Kết thúc Trích dẫn. Vui lòng xem bản đầy đủ trong tài liệu pdf