Cà phê Đặc biệt – 70% Robusta, 30% Arabica – Bơ

Cà phê Đặc biệt – 70% Robusta, 30% Arabica – Bơ

ca phe gia si

Cà phê Đặc biệt – 70% Robusta, 30% Arabica – Bơ